ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov Vám predkladáme zásady osobných údajov, ktoré Vás informujú o tom, ako spoločnosť A SERVIS LIPKA s.r.o., IČO: 36070289, Mierová 159, 821 05 Bratislava (ďalej len “Prevádzkovateľ“) získava, uchováva a ďalej spracováva Vaše osobné údaje, a to v súvislosti s obchodným vzťahom, ktorý je medzi nami, a ako ďalej s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a chránime ich.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ak ste podnikajúca fyzická osoba, čiže Vás alebo Vašich zamestnancov. Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú určené pre Vás ako nášho dodávateľa, odberateľa alebo inú osobu, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo pri výkone svojho povolania pre svojho zamestnávateľa, ktorý je našim dodávateľom, odberateľom alebo inou osobou.

Zoznámte so Zásadami ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je názov, právna forma, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu.

Kontaktné údaje nájdete na web stránke: www.a-servislipka.sk

Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, e-mail: sekretariat3@a-servislipka.sk

Účel, spôsob a doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame niekoľkými spôsobmi a na zodpovedajúce účely:

1/ Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a pod.). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externá účtovnícka spoločnosť, orgány verejnej moci, materská spoločnosť, audítor.

2/ Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodno-právneho vzťahu, ako aj obdobím 2 rokov od ukončenia tohto obchodno-právneho vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

3/ Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a využívanie osobných údajov v rámci pobočiek firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. a centrály materskej spoločnosti A SERVIS LIPKA s.r.o., CZ, a účtovnej firmy ADMIO s.r.o.. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov prepojených s riadiacim podnikom. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované príjemcom: spoločnosti a pobočiek A SERVIS LIPKA s.r.o. a ich zamestnancov. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná trvaním členstva prevádzkovateľa v spoločnosti A SERVIS LIPKA s.r.o..